Uslovi najma, Beograd, Srbija, beogradski aerodrom Nikola Tesla

Iznajmljivanje kombija Beograd Logo
Iznajmljivanje kombija Beograd | Adresa Bulevar Arsenija Čarnojevića 88, Novi Beograd REZERVIŠITE
Iznajmljivanje Kombija Beograd | WhatsApp Iznajmljivanje Kombija Beograd | Viber Iznajmljivanje Kombija Beograd | Telefon

Uslovi najma, Beograd, Srbija, beogradski aerodrom Nikola Tesla

Bulevar Arsenija Čarnojevića 88, Beograd
Iznajmljivanje kombija Beograd | Uslovi Najma

Uslovi najma

Royal, Beograd, ulica Bulevar Arsenija Carnojevica 88 (u daljem tekstu: „Najmodavac“) daje u zakup, a lice navedenu u rubrici Najmoprimac na prednjoj strani ovog Ugovora (u daljem tekstu: „Najmoprimac“), prima u zakup motorno vozilo (u daljem tekstu: „vozilo“) pod sledećim uslovima:

IZMEĐU NAJMOPRIMCA I NAJMODAVCA U SMISLU ODREDBI OVOG UGOVORA SU RELEVANTNI SLEDEĆI AKTI:

 • Ugovor o najmu sa Opštim uslovima kao sastavnim delom istog,
 • E- mail korespodencija povodom rezervacije (u slučaju rezervacije preko maila, web sajta ili drugačije)
 • Lista i fotografije sa primopredaje vozila,
   

KO MOŽE DA IZNAJMI VOZILO, NA KOGA SE ODNOSE USLOVI NAJMA

 • Najmoprimac je dužan da svojeručno potpiše ovaj Ugovor o najmu (u daljem tekstu: „Ugovor“). Potpisivanjem Ugovora, Najmoprimac je saglasan sa sledećim uslovima, odnosno odredbama.
 • da ima od 23 (dvadeset i tri) godine starosti do 70 (sedamdeset) godina starosti i vozačku dozvolu kategorije u koju, prema propisima zemlje koja je izdava vozačku dozvolu, spada vozilo, u neprekidnom važenju od najmanje 3 (tri) godine;

4.1a Vozilo se izuzetno može izdati i licu mladjem od 23 godine starosti, odnosno starijem od 70 godiina starosti, u kojem slučaju je Najmoprimac u obavezi da plati naknadu za mlade odnosno starije vozače, po cenovniku Najmodavca, važećem na dan zaključenja ovog Ugovora;

4.2 da uplati obavezan depozit u iznosu propisanom od strane Najmodavca (kombi vozila 300 EUR) i to zaduženjem preko kreditne kartice, u gotovom novcu ili uplatom na Tekući račun Najmodavca;

4.3 da prima Vozilo u ispravnom stanju, sa svom pripadajućom opremom u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i dokumentima o vozilu (saobraćajna dozvola, polisa obaveznog osiguranja i registraciona nalepnica);

4.4 da Vozilo sa pripadajućom opremom vrati u roku naznačenom na prednjoj stani Ugovora ili ranije, a na izričit zahtev Najmodavca, u poslovnicu Najmodavca Delta Top, Milentija Popovića 9 ili na drugom dogovorenom mestu. Maksimalna vremenska tolerancija kašnjenja prilikom vraćanja vozila je 90 minuta, a u slučaju probijanja iste, Najmoprimac ima pravo da naplati paušalni iznos od EUR 20 na ime kašnjenja prilikom vraćanja vozila;

4.5. da za produženje ugovorenog perioda korišćenja Vozila, traži pismenu saglasnost Najmodavca najkasnije 48 sati pre isteka ugovorenog vremena;

4.6. da u slučaju kvara brojača pređenih kilometara, odmah obustavi vožnju i bez daljih odlaganja o istom obavesti Najmodavca;

4.7. da će, ukoliko se prilikom vraćanja Vozila, utvrdi neispravnost brojača pređenih kilometara, plati Najmodavcu ugovoreni iznos najamnine, uvećan za 500km za svaki dan korišćenja Vozila;

4.8. da sa Vozilom postupa sa pažnjom dobrog domaćina, odnosno sa pažnjom dobrog privrednika i isto, uz konsultacije sa Najmodavcem, adekvatno održava sa sve vreme korišćenja;

4.9. Da Vozilo koristi samo za sopstvene potrebe i da ga, bez izričite pismene saglasnosti Najmodavca, ne izdaje ili ne posuđuje trećim licima.

Za svu štetu prouzrokovanu u slučaju kršenja odredbe 4.9. ovih Opštih uslova najma, Najmoprimac odgovara u celosti, bez obzira na to da li je u cenu najma uključeno kasko osiguranje vozila, sa ili bez učešća Najmoprimca u šteti. Najmodavac zadržava pravo naplate penala za neovlašćenu vožnju kada je to dokazano, bez obzira da li je prouzrokovan štetni događaj ili nije, u dinarskoj protivvrednosti EUR 250.

4.11. da će Vozilom upravljati Najmoprimac lično, odnosno lice koje je za to ovlašćeno od strane Najmodavca i Najmoprimca zajedno i koje je kao takvo upisano na prednjoj strani Ugovora u rubrici „Drugi vozač“. Sve odredbe u poledu starosti, odnosno perioda važnja vozačke dozvole koje se odnose na N ajmoprimca, direktno se odnose i na Drugog vozača;

4.12. da ne opterećuje Vozilo preko maksimalnog opterećenja koje je propisano od strane proizvođača;

4.13 da bez izričite pisane saglasnosti Najmodavca, ne vrši nikakve promene na vozilu, u smislu zamene delova, sklopova ili uređaja na istom;

4.14 da će snositi trošak celokupnog utrošenog goriva za sve vreme trajanja najma.

VOZILO SE NE SME KORISTITI

a) Pod uticajem droga i/ili alkohola,
b) U protivzakonite svrhe (krivično delo, prekršaj),
c) Za obuku vozača,
d) Za linijski ili vanlinijski prevoz putnika ili robe uz nadoknadu,
e) Za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova,
f) Za učestvovanje u bilo kakvom vidu auto-moto trka ili sličnih priredbi,

GDE SE IZNAJMLJENO VOZILO TERITORIJALNO MOŽE KORISTITI?

4.15 Pre prelaska državne granice Republike Srbije, potrebno je da se Najmoprimac obrati Najmodavcu sa zahtevom za davanje pismene saglasnosti za prelazak državne/administrativne linije, odnosno dobijanje međunarodne polise osiguranja (Zeleni karton), a nakon uplate naknade Najmodavca za korišćenje vozila van granica RS, po cenovniku Važećem na dan izdavanja tržene dozvole za prelazak granice (najmovi do 3 dana 5 EUR, najmovi do 7 dana 10 EUR najmovi preko 7 dana 15 EUR);

4.16. Vozilom je najstrožije zabranjeno ići na Kosovo, u Albaniju, Rusiju, Tursku, Kipar;

OBAVEZE NAJMOPRIMCA TOKOM TRAJANJA NAJMA

U slučaju nepoštovanja bilo koje odredbe člana 4. ovog Ugovora, Najmoprimac se obavezuje da Najmodavcu nadoknadi svu i svaku štetu koja iz toga proistekne, a čiji će obim i visinu utvrditi Najmodavac.

Najmodavac će uz priloženi račun (gotovinski i fiskalni) nadoknaditi Najmoprimcu sve eventualne troškove redovnog održavanja vozila (izuzev pranja) za vreme korišćenja istog.

Najmoprimac se obavezuje da na prvi zahtev Najmodavca odmah plati:

4.1 Iznos za dnevni najam Vozila i pređenu kilometražu, kao i ostale troškove koji se zaračunavaju za korišćenje Vozila prema važećem cenovniku na dan obračuna najamnine, odnosno troškova;

4.2 Iznose novčanih kazni izrečenih usled kršenja saobraćajnih propisa i naročito doplatnih karata izdatih za nepropisno parkiranje Vozila za sve vreme trajanja najma;

4.3. Iznose troškova (sudskih, advokatskih i slično) nastalih usled naplate potraživanja Najmodavca prema Najmoprimcu prinudnim putem.

U slučaju docnje u plaćanju od strane Najmoprimca, Najmodavac je ovlašćen da obračuna i potraćuje i Zateznu kamatu kao i ostale penale, po propisima Republike Srbije, važećim na dan obračna potraživanja.

OSIGURANJE VOZILA I PUTNIKA

Prilikom korišćenja vozila, Najmoprimac je, u skladu sa propisima Republike Srbije, osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu prema trećim licima, uz isključenja predviđena važećim Zakonom o osiguranju Republike Srbije i pratećim propisima. Vozilo nije osigurano od štete, krađe i utaje Vozila, ali se isto, kao i vozač i putnici u istom, mogu osigurati za sve vreme trajanja najma, po cenovniku i uslovima važećim na dan zaključenja ovog Ugovora.

Šteta nastala na rezervoaru motornog ulja (karter), sve eventualne štete proistekle kao posledica oštećenja ili uništenja istog, fizička oštećenja motora usled nepravilnog korišćenja Vozila, kao i štete nastale usled terorističkih napada, javnih okupljanja, elementarnih nepogoda (grad, poplava, zemljotres) ne mogu biti uključene u eventualno kupljeno osiguranje vozila od strane Najmoprimca, u skladu sa pozitiivnopravnim propisima Republike Srbije.

ŠTETE NASTALE NA VOZILU TOKOM PERIODA NAJMA

Najmoprimac je odgovoran za svu i svaku štetu nastalu na vozilu za sve vreme korišćenja istog. Najmodavac ima pravo na imovinsko-pravni zahtev u vidu naknade štete prouzrokovane od strane Najmoprimca po osnovu izgubljene dobiti usled nemogućnosti dalje eksploatacije Vozila (stajanje vozila na opravci i slično) usled štete prouzrokovane isključivo krivicom Najmoprimca. Iznos navedenog zahteva se utvrđuje i obračunava po auto-danu, a na osnovu cenovnika Najmodavca važećeg na dan povraćaja Vozila u potpuno ispravno stanje.

Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu na Vozilu u smislu člana 9. ovog Ugovora, Najmoprimac je odgovoran za:

12.1 upravljanje Vozilom od strane za to neovlašćenog lica;

12.2 štetu nastalu na Vozilu prilikom upravljanja istim od strane Najmoprimca ili Drugog vozača pod dejstvom alkohola, droga ili sličnih psihoaktivnih supstanci;

12.3 štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nepažnje;

12.4 neposedovanje važeće vozačke dozvoleu trenutku nastanka štetnog događaja

Najmoprimac nema pravno na odštetni zahtev prema Najmodavcu u sledećim slučajevima:

13.1 nestanka ili oštećenja ličnog prtljaga i/ili robe koja se nalazu u ili na Vozilu,

13.2 u slučaju bilo kakvog zakašnjenja prillikom isporuke Vozila,

13.3 u slučaju ma kakve štete nastale Najmoprimcu usled kvara na Vozilu za sve vreme najma.

Odmah po nastanku, odnosno uočenju štete na Vozilu, Najmoprimac je dužan da:

14.1 odmah obavesti Najmodavca (BROJ TELEFONA +381 63 444 0999i Policiju;

14.2 pribavi lične podatke (ime, prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon) svih lica koja su bilo u svojstvu učesnika bilo u svojstvu svedoka povezana sa štetnim događajem;

14.3 napusti Vozilo tek pošto ga ukloni na za to predviđeno i bezbedno mesto i isto adekvatno obezbedi od nastanka eventualnih daljih, odnosno novih

 • šteta;

14.4 u najkraćem mogućem roku dostavi Najmodavcu pismeni izveštaj o udesu, okolnostima koje su do istog dovele i ukupnoj šteti.

U slučaju nepoštovanja bilo kog uslova iz člana 14. ovog Ugovora od strane Najmoprimca, Najmoprimac će biti odgovoran za svu štetu koja nastane usled takvog propusta.

Sve eventualne izmene ovog Ugovora važe samo ukoliko su učinjene u pismenoj formi i potpisan od strane Najmodavca i Najmoprimca.

Potpisom ovog Ugovora, Najmoprimac daje saglasnost Najmodavcu da sve njegove podatke dostavi trećim licima, a u slučaju zaštite naplate potraživanja.

U slučaju bilo kakvog građanskopravnog spora proisteklog iz ovog pravnog odnosa, strane potpisnice su saglasne da o istom odlučuje Sud opšte nadležnosti, po važećim propisima Repubike Srbije na dan pokretanja postupka, te primenu materijalnog prava Republike Srbije.

U slučaju izmirivanja troškova najma kreditnom karticom, Najmoprimac svojim potpisom na prednjoj strani ovog Ugovora, ovlašćuje Najmodavca da troškove najma, kao i ostale eventualne troškove, fakturiše organizaciji koja je izdala navedenu kreditnu karticu.

DODACI NA UGOVORENU CENU NAJMA

 • Za eventualno izgubljene ključeve i/ili dokumenta- EUR 200,
 • Najmodavac kao pravno lice sve kazne za parking plaća u punom iznosu. Administrativna naknada za obradu kazni ili neplaćenih putarina- EUR 20,
 • Naknada za higijensko pranje vozila u slučaju vraćanja u teško zaprljanom ili ispunjenog neprijatnim mirisom- EUR 50,
 • Naknada za vraćanje vozila sa manje goriva u rezervoaru nego što je bilo prilikom izdavanje je EUR 2 po litru, uvećan za EUR 15 fiksno na ime naknade za dolivanje goriva/odvoženje do pumpe,
 • U slučaju ugovaranja cene najma sa ograničenom kilometražom, za svaki extra pređeni kilometar se zaračunava EUR 0,10 za putnička vozila, odnosno EUR 0,15 za kombi vozila,
 • Naknada za vraćanje vozila izvan predvišenog radnog vremena Najmodavca- EUR 10,
 • Naknada za iznajmljianje GPS uređaja EUR 2/ dan, EUR 40 max,
 • Naknada za korišćenje sedišta za dete je EUR 2/dan, EUR 40 max po sedištu,